Salgsbetingelser

Dersom du ikke har mottatt automatisk bekreftelse på din bestilling via mail, venligst kontakt kundeservice snarest.

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som gjelder når du handler hos oss. Ved kjøp av produkt hos glambox.no har du akseptert og godkjent gjeldende betingelser. 

Selger: Glambox.no. Bedriftsnavn: Astrid Brudevoll (org nr 925 067 628)

Adresse: Krushamarvegen 2, 6065 Ulsteinvik
Tlf: +47 911 70 941
Epost: Glambox.no@gmail.com

Referanser nedunder. 

Glambox.no(Selger).

Du som kjøper produkter hos glambox.no (Kunde eller kjøper).

Adresse

Kjøper velger selv leveringsadresse når h*n legger inn en ordre. Vi sender alle pakker til leveringsadressen som er oppgitt av kunden etter registrert innbetaling.

Betaling

Vipps: Dersom du betaler med vipps i salong eller i nettbutikken, sendes ditt telefon nummer til vipps for videre identifikasjon. 

Flere løsninger Kommer. 

Pris
Alle priser vises i NOK inkl moms. Den totale prisen for handelen vises ved utsjekk og inkluderer eventuelle avgifter og frakt. Glambox.no forbeholder seg retten til å endre prisene på nettstedet uten varsel. Når en kunde bestiller en vare vil den prisen som var gjeldende ved bestilling gjelde, uavhengig om prisen senere er satt opp eller ned.

Produktinformasjon

Vi gjør vårt beste for å tilby kunden korrekt produktinformasjon. Vi tar likevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse og feilprissettinger på siden.

Frakt
Varer sendes fraktfritt ved kjøp over kr. 900. Alle pakker sendes med Posten Norge AS.

Levering
Varer sendes ut hver tirsdag og onsdags formiddag. Leveringstiden er normalt 1-9 arbeidsdager. Vi sender til hele Norge.

Du vil få beskjed med e-post når ordren er iverksatt.

Posten er ansvarlig for utlevering av ankommer pakke, IKKE glambox.no. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager. Pakker som ikke hentes innen tiden sendes automatisk tilbake til Glambox.no. Kjøper må da betale retur frakt og behandlingsgebyr på kr 200,-. Uavhentede pakker omfattes normalt ikke av angreretten.

Risikoen for varen

Selger har ansvaret for varen inntil den er overlevert hos kjøper. Da går ansvaret over på kjøper.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Kosmetikk produkter kan ikke prøves, dersom det skal returneres.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

Undersøkelsesplikt

Kjøper burde så snart som mulig etter mottatt leveranse undersøke om produktene har vesentlige feil og/eller mangler, om der har blitt skadet under transport og om leveranser er i samsvar med ordrebekreftelsen. Dersom noe ikke samsvarer, skal kjøper melde i fra til selger ved reklamasjon.   

Reklamasjon 

Hvis du mottar en defekt eller feilsendt vare, vennligst kontakt vår kundeservice så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager hvis varen er skadet ved levering. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Dersom du mener du har grunnlag for å reklamere eller å bruke angreretten. Rett din henvendelse til glambox.no@gmail.com. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Mindreårige

Kjøpere under 18 år må ha tillatelse ifra en ansvarlig voksen for å utføre handelen. 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.